Laskujen maksatussääntö

Lapin Kennelpiiri ry:n laskujen maksatussääntö

Kennelpiirin varoista maksetaan vuosikokouksen hyväksymän tulo- ja menoarvion rajoissa laskuja, avustuksia ja muita toimintamenoja alla olevien periaatteiden mukaisesti, ellei kennelpiirin hallitus yksittäistapauksessa perustellusta syystä toisin päätä.

Alla mainitut menot rahastonhoitaja voi maksaa suoraan laskutusta vastaan ilman hallituksen käsittelyä.

1. Puheenjohtajan kulut
– matka- ja majoituskulut kokous- ja edustustilaisuuksista
– välttämättömät puhelinkulut
– vuosikokouksen hyväksymä kulukorvaus

2. Hallituksen kulut
– kokoustilojen vuokrat
– kokousten tarjoilu
– jäsenten kokousmatkakulut
– jäsenen matka- ja majoituskulut edustustilaisuuksista, kun jäsen on hallituksen nimeämä kennelpiirin edustaja

3. Sihteerin ja rahastonhoitajan kulut
– tarvittavat materiaalikulut
– toimistotarvikkeet
– posti-, puhelin- ja internetkulut
– vuosikokouksen hyväksymä työkorvaus

4. Vuosikokouksen kulut
– vuosikertomuksen ja -suunnitelman painatuskulut
– kokoustilavuokrat
– kokouksen tarjoilu (hallituksen ja kutsuvieraiden ruokailu, kokouskahvit)

5. Jaostojen ja hallituksen asettamien toimikuntien kulut
– kokoustilojen vuokrat
– kokouskahvikulut
– jaoston ja toimikunnan jäsenten matkakulut jaoston ja toimikunnan kokoukseen
– jaoston ja toimikunnan puheenjohtajan matkakulut hallituksen kokoukseen kutsuttuna
– jaoston ja toimikunnan sihteerin materiaali- ja postikulut
– valitsijamiesten matkakulut

6. Aluekouluttajan kulut
– kennelpiirin nimissä järjestettävien luento- ja koulutustilaisuuksien kustannukset SKL:n ohjeistuksen mukaisesti
– vuosikokouksen hyväksymä kulukorvaus

7. Näyttelyohjaajien kulut
– matkakulut; yksi (1) matka näyttelytoimikunnan kokoukseen osallistumiseksi kutakin näyttelyä kohden sekä matkakulut varsinaiseen näyttelyyn osallistumisesta
– kennelpiirin nimissä järjestettävien koulutuspäivien matkakulut
– vuosikokouksen hyväksymä kulukorvaus

8. Piirikouluttajien kulut
– piirikouluttajien koulutuspäivien sekä piirin hallituksen hyväksymien kurssi/koulutustilaisuuksien matka-, materiaali- ja puhelinkulut

9. Koepöytäkirjojen tarkastajien kulut
– tarkoituksen mukaiset postikulut

10. SM-kilpailujen tuomarien kulut
– matkakulut (toissijaisesti)
(koskee tuomaria sellaisissa SM-kilpailuissa, joihin kennelpiiri on sääntöjen mukaan velvollinen lähettämään tuomarin. Ensisijaisesti tuomari matkustaa kilpailuun valitun koiran omistajan/ohjaajan mukana.)

11. Kennelpiirin edustajan kulut SKL:n yleiskokouksessa ja valtuustossa
– päiväraha SKL:n matkustussäännön mukaan

12. Ylituomarikoulutuksen kulut
– ylituomarikoulutuksessa olevalle yhden (1) peruskurssiin liittyvän matkan kulut
– kahvituskulut kennelpiirin järjestämissä ylituomareiden jatkokoulutustilaisuuksissa

13. Kurssi- ja koulutustilaisuuksien kulut
– kennelpiirin hyväksymien ja kennelpiirin nimissä järjestettävien kurssi- ja koulutustilaisuuksien

  • – kokoustilavuokrat
  • – kahvituskulut
  • – etukäteen hallituksen kanssa sovitut luennoitsijakulut (matka-, majoituskulut)

14. SM-valintakokeiden, SM-, POHJM- ja MM-kokeiden/kilpailujen kulut
– Suomen kennelliiton hyväksymiä kokeita avustetaan anomuksesta seuraavasti: yksipäiväisiä kokeita enintään 700 € ja kaksipäiväisiä kokeita enintään 1000 €
– osallistumismaksut niistä kokeista, joihin päästään karsintojen kautta tai määrättyjen tulosvaatimusten perusteella. Korvattavan osanottomaksun enimmäismäärä on SKL:n kotimaisia rotuja varten vahvistama määrä
– osallistumismaksua ei makseta niihin SM-kokeisiin, joihin ei ole valintakoetta tai tulosrajaa (= yleisiä kokeita).
Avustusten maksatus tapahtuu pääsääntöisesti jälkikäteen anomuksesta, johon on liitetty tositteet todellisista menoista ja tuloista tai lopullinen avustettavan tapahtuman tuloslaskelma.

15. Kokeiden ja kilpailujen avustukset
– hallituksen joka kerta erikseen harkitsema summa
– avustusten maksatus tapahtuu pääsääntöisesti jälkikäteen anomuksesta, johon on liitetty tositteet todellisista menoista ja tuloista tai lopullinen avustettavan tapahtuman tuloslaskelma

Muilta osin laskut ja avustusanomukset käsitellään ja hyväksytään kennelpiirin hallituksen kokouksessa ennen maksatusta.

Avustuksia jäsenyhdistyksille tai jäsenyhdistysten jäsenille myönnetään aiheutuneiden kulujen pienentämiseksi tai peittämiseksi kennelpiirin määrärahojen puitteissa. Avustusten maksatus tapahtuu pääsääntöisesti jälkikäteen anomuksesta, johon on liitetty tositteet todellisista menoista ja tuloista tai lopullinen avustettavan tapahtuman tuloslaskelma (kennelpiiri ei vastaa kaikista tappioista eikä avusta voiton kasvattamisessa).

Tämä ohje on käsitelty ja hyväksytty kennelpiirin hallituksen kokouksessa  3.9.2020